Дигитални
ресурсни
центар

Пројекат финансира:

Регистрација удружења

17. 11. 2022.Оснивање удружења

Општа упутства:

Поступак регистрације удружења/савеза удружења са седиштем на територији Републике Србије, покреће се подношењем уредно попуњене регистрационе пријаве (оснивања, промена и брисања података), предложених додатака уз пријаве, прописане документације и доказа о уплати накнаде Агенцији за привредне регистре (АПР).

Пријава се подноси на прописаном обрасцу. Поред пријаве која садржи опште податке о удружењу, подносиоцу, а у циљу економичности поступка, подносе се и предложени додаци уз сваку врсту промене.

Пријава се подноси на језику и писму који су у службеној употреби у Републици Србији.

Пријава се подноси Агенцији у једном примерку.

Уз пријаву се обавезно прилаже:

•            документација која се подноси у складу са Законом и Правилником,

•            доказ о уплати накнаде (висине накнада),

•            факултативно: предложени додаци у зависности од врсте промене.

Назив удружења

Назив удружења мора бити на српском језику и ћириличном писму.

Назив удружења може садржати поједине стране речи ако оне чине назив међународне организације чије је удружење члан, ако су те речи уобичајене у српском језику, ако за њих нема одговарајуће речи у српском језику, или ако се ради о речима на мртвом језику.

Назив удружења, ако је то предвиђено статутом, може бити и на језику и писму националне мањине. Назив на језику и писму националне мањине уписује се у регистар после назива на српском језику и ћириличком писму.

Назив удружења, ако је то предвиђено статутом, може се уписати у регистар и у преводу на један или више страних језика, после уписа назива удружења на српском језику и ћириличком писму, односно језику и писму националне мањине.

Скраћени назив удружења

Удружење може имати и скраћени назив, који се одређује статутом и уписује се у Регистар.

Назив новооснованог удружења не може бити идентичан називу других удружења која су уписана или уредно пријављена за упис у Регистар.

Назив удружења не сме да буде заменљив са називом другог удружења нити да изазива забуну о удружењу, његовим циљевима или у погледу тога о каквој се врсти правног лица ради.

Резервација назива

У Регистру удружења је омогућена резервација назива и то на начин и у поступку који је прописан Законом о поступку регистрације у Агенцији. Резервација назива покреће се подношењем пријаве надлежном регистру са доказом о уплати накнаде за резервацију назива. Потврда о примљеној пријави за резервацију назива садржи:

•            ознаку регистра,

•            број под којим је пријава заведена,

•            датум и време пријема пријаве,

•            назив који се резервише, податке о подносиоцу пријаве и

•            податке о висини накнаде.

Ако су испуњени услови за резервацију назива, регистратор у року од пет радних дана од дана подношења пријаве издаје потврду о резервацији назива и резервисани назив уноси у базу података резервисаних назива. Назив се резервише у корист подносиоца пријаве на рок од 60 дана од дана објаве. Ако нису испуњени услови за резервацију назива, регистратор у року од пет радних дана од дана подношења пријаве решењем одбија пријаву за резервацију назива. Пре истека рока на који је назив резервисан, лице у чију је корист назив резервисан, може, уз поновну уплату накнаде за резервацију назива, обновити резервацију назива на накнадни рок од 60 дана. Резервација назива може се пренети на друго правно или физичко лице до истека рока на који је назив резервисан. Регистратор потврду о преносу резервисаног назива доставља лицу у чију је корист назив резервисан.

Подношењем уредне пријаве за упис оснивања, назив удружења у оснивању ће се сматрати резервисаним. Ако се по пријави реши негативно, односно буде одбачена решењем или закључком, назив ће се аутоматски брисати са листе резервисаних назива.

Обрасци пријава и аката удружења: овде

Накнаде:

Уплате накнада за услуге које пружа Агенција у оквиру Регистра удружења врше се на рачун: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

Накнада за регистрацију оснивања удружења/савеза износи 4.900,00 динара.

Промене

Промене

Општа упутства: Удружење је дужно да Регистру пријави сваку промену података и то у року од 15 дана од дана настале...

Коментари

0 Comments