Дигитални
ресурсни
центар

Пројекат финансира:

Промене

7. 11. 2022.Оснивање удружења

Општа упутства:

Удружење је дужно да Регистру пријави сваку промену података и то у року од 15 дана од дана настале промене података или докумената који су предмет регистрације. Ако се пропусти наведени рок, подносилац пријаве је дужан да, поред накнаде за регистрацију одређене промене, плати и додатну накнаду од 6.000 динара.

Поступак уписа промене података о удружењу/савезу удружења покреће се подношењем регистрационе пријаве промене података-обавезни подаци и прописане документације.

Поред пријаве за упис промене података, подноси се одговарајући додатак, а у зависности од врсте промене која се региструје.

Уз уредно попуњену регистрациону пријаву промене података, подноси се следећа документација:

•            одлука надлежног органа о промени података – одлука мора бити донета од надлежног органа, са наведеним датумом доношења и потписана од стране овлашћеног лица за потписивање (председник скупштине или управног одбора или други орган овлашћен статутом) и снабдевена печатом удружења,

•            записник са седнице надлежног органа за доношење одлуке о промени података, у оригиналу односно овереном препису,

•            доказ о уплати накнаде за упис промене података (висине накнада).

Врсте промена и детаљна упутства:

•            Промена назива/ скраћеног назива/ назива на језику националне мањине/ назива на страном језику удружења

•            Промена седишта и адресе удружења

•            Промена заступника

•            Промена пребивалишта заступника

•            Промена личних података заступника

•            Регистрација измена и допуна статута/ Регистрација новог статута удружења

•            Промена области остваривања циљева удружења

•            Статусне промене

•            Регистрација контакт података удружења

•            Упис/ Брисање привредне делатности удружења      

ии.       

Обрасци

иии.      Накнаде

Уплате накнада за услуге које пружа Агенција у оквиру Регистра удружења врше се на рачун: 840-29770845-52, модел 97, Позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

Накнада за благовремено поднету регистрациону пријаву промене података о удружењу/савезу, износи 2.800,00 динара.

Ако се регистрационом пријавом захтева више промена, накнада од 2.800,00 динара увећава се за 1.400,00 динара по промени.

Додатна накнада за неблаговремено поднету регистрациону пријаву промене података о удружењу износи 6.000,00 динара (односи се на пријаве поднете по истеку рока од 15 дана од дана настанка податка или документа који су предмет регистрације, односно промене регистрованог податка или документа).

Накнада за регистрацију статусне промене износи 5.500,00 динара по удружењу које учествује у статусној промени.

Коментари

0 Comments