Дигитални
ресурсни
центар

Пројекат финансира:

Брисање из регистра

3. 10. 2022.Оснивање удружења

Општа упутства.

Брисање из Регистра удружења се врши без спроведеног поступка ликвидације или стечаја само услед:

•            статусних промена,

•            скраћеног поступка ликвидације.

Скраћени поступак ликвидације удружења/савеза удружења

Поступак уписа скраћеног поступка ликвидације удружења/савеза удружења, покреће се подношењем регистрационе пријаве за брисање удружења/савеза удружења из Регистра удружења, коју подноси заступник удружења или лице које он овласти и прописане документације. Смисао овог поступка је да се достављањем уредне документације удружење/савез удружења брише из Регистра без спроведеног поступка ликвидације (објаве одлуке, протека рока од 30 дана итд).

Уз уредно попуњену регистрациону пријаву за брисање из Регистра удружења по скраћеном поступку ликвидације подноси се:

•            одлука Скупштине удружења о престанку рада удружења,

•            писана изјава већине чланова Скупштине удружења да су измирене све пореске обавезе, обавезе удружења према повериоцима и да су регулисани сви односи са запосленима – ова изјава мора да садржи лична имена и пребивалиште односно назив и седиште чланова Скупштине који су је потписали и сви потписи морају бити оверени у складу са Законом о оверавању потписа рукописа и преписа,

•            доказ о уплати накнаде (висине накнада),

•            доказ о престанку пореских обавеза издат од стране надлежног пореског органа, који није старији од пет дана у моменту подношења захтева за брисање из регистра, на основу одредбе члана 29. став 6. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/2002, 84/2002 – испр, 23/2003 – испр, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – др. закон, 62/2006 – др. закон, 63/2006 – испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – испр, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 – аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018 и 86/2019).

Напомена:

Документи којим се доказује престанак пореских обавеза су:

•            уверење које издаје надлежна организациона јединице Пореске управе РС у складу са Инструкцијом Пореске управе број: 437-0027/2013-Д00000 од 1.8.2013. године и

•            уверење пореске администрације надлежне јединице локалне самоуправе.

Брисање из Регистра по спроведеном поступку ликвидације

Поступак брисања удружења/савеза удружења по спроведеном поступку ликвидације покреће се подношењем регистрационе пријаве за брисање из Регистра удружења и то од стране ликвидационог управника и прописане документације.

Пријава може да се поднесе тек по истеку рока од 30 дана од дана објаве одлуке о престанку удружења ликвидацијом у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уз уредно попуњену регистрациону пријаву за брисање из Регистра удружења подноси се:

•            фотокопија огласа из Службеног гласника РС – ради утврђивања протека рока од 30 дана од дана објаве огласа,

•            извештај ликвидационог управника о току ликвидације,

•            изјава ликвидационог управника да је имовина подељена у складу са законом и статутом,

•            доказ о уплати накнаде (висине накнада),

•            доказ о престанку пореских обавеза издат од стране надлежног пореског органа, који није старији од пет дана у моменту подношења захтева за брисање из регистра, на основу одредбе члана 29. став 6. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр.  80/2002, 84/2002 – испр, 23/2003 – испр, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – др. закон, 62/2006 – др. закон, 63/2006 – испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – испр, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 – аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018 и 86/2019).

Напомена:

Документи којим се доказује престанак пореских обавеза су:

•            уверење које издаје надлежна организациона јединице Пореске управе РС у складу са Инструкцијом Пореске управе број: 437-0027/2013-Д00000 од 1.8.2013. године и

•            уверење пореске администрације надлежне јединице локалне самоуправе.

Брисање из Регистра по спроведеном поступку стечаја

Поступак брисања удружења/савеза удружења по спроведеном поступку стечаја покреће се подношењем регистрационе пријаве за брисање из Регистра удружења и то од стране стечајног управника и прописане документације.

Уз уредно попуњену регистрациону пријаву за брисање из Регистра удружења подноси се:

•            правоснажно решење о закључењу стечајног поступка – у оригиналу или овереној фотокопији,

•            доказ о уплати накнаде (висине накнада).

Подносилац пријаве је ликвидациони/стечајни управник удружења или лице које он овласти.

Забрана рада удружења/савеза удружења

О забрани рада удружења/савеза удружења чији су циљеви и деловање усмерени на насилно рушење уставног поретка и нарушавање територијалне целокупности Републике Србије, кршење зајемчених људских или мањинских права или изазивање и подстицање неравноправности, мржње и нетрпељивости засноване на расној, националној, верској или другој припадности или опредељењу, као и полу, роду физичким, психичким или другим карактеристикама и способностима одлучује Уставни суд.

Уставни суд може забранити рада удружења и ако се удружење учлани у међународну организацију или удружење чији су циљеви сходно овом Закону забрањени, односно ако се учлани у тајну или паравојну међународну организацију или удружење.

Одлука о забрани може се заснивати на радњама чланова удружења ако постоји веза између тих радњи и деловања удружења или његових циљева, ако се радње заснивају на организованој вољи чланова и ако се према околностима случаја може сматрати да је удружење толерисало радње својих чланова.

Забрана рада савеза односи се и на она удружења у његовом чланству која су изричито била обухваћена поступком забране.

Поступак за забрану рада удружења/савеза удружења покреће се на предлог Владе, Републичког јавног тужиоца, министарства надлежног за послове управе, министарства надлежног за област у којој се остварују циљеви удружења или регистратора.

ии.       

Обрасци

иии.      Накнаде

Уплате накнада за услуге које пружа Агенција у оквиру Регистра удружења врше се на рачун: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

Накнада за брисање удружења/савеза износи 3.000,00 динара.

Коментари

0 Comments